عنوان پروژه
کارفرما

آخرین پروژه های در جریان

علاج بخشی سر ریز سد میناب

علاج بخشی سر ریز سد میناب.

دوخطه کردن راه آهن محور مشک- سیستان به روش EPC غیرصنعتی

Engineering, procurement and construction of Moshk - Sistan railroad.

خدمات ایستگاه آتش نشانی بصورت EPC

خدمات ایستگاه آتش نشانی بصورت EPC.

احداث کمپ موقت به روش EPC در میدان نفتی یاران شمالی

احداث کمپ موقت به روش EPC در میدان نفتی یاران شمالی.