عنوان پروژه
کارفرما

آخرین پروژه های به اتمام رسیده

پروژه احداث پل بتنی ماشین رو بر روی رودخانه کارون (پل سوم خرداد)

مشتمل بر اجراي ۴۰۰.۰۰۰ مترمکعب عمليات خاکي، ۲۵،۰۰۰ مترمکعب بتن ريزي، بيش از ۱.۲۰۰ تن آرماتوربندي و مصالح تنيدگي..

احداث محل چاه و جاده دسترسی ۸ حلقه چاه (دوم) در محل میدان نفتی یاران شمالی

احداث موقعیت ۸ حلقه چاه و جاده دسترسی به موقعیت چاه ها .

احداث محل ۱۰ حلقه چاه و جاده های دسترسی مرتبط

احداث محل ۱۰ حلقه چاه و جاده های دسترسی مرتبط.

احداث پل های خط دوم، تقاطع های غير همسطح و تقويت پل های خط اول محور اهواز – خرمشهر به روش طرح و اجرا

احداث پل های خط دوم تقاطع¬های غيرهمسطح و تقويت پل¬های خط اول محور اهواز – خرمشهر، طول کلی حدود ۱۲۰ کیلومتر.

احداث پل های خط دوم محور بافق – طبرکوه به روش طرح و اجرا

احداث خط دوم محور بافق – طبرکوه شامل اجراي يک دستگاه پل روگذر به انضمام ۱۶۹ دستگاه ابنيه فني و آبروهاي کوچک با ماکسیمم دهانه به طول ۱۸ متر..

احداث جاده های ارتباطی میادین نفتی آزادگان، یادآوران و جفیر - بسته اول (EPC)

احداث جاده های ارتباطی میادین نفتی آزادگان، یادآوران و جفیر.