بدون شک یکی از فني­ ترين و پراهميت­ ترین بخش­های اجرایي پروژه علاج بخشی سرریز سد میناب، تخريب پوسته سست بتني با استفاده از دستگاه واترجت هوشمند بود. به دلیل هندسه سرريز، دامنه كار، محدوديت زماني، دشواري دسترسی و بسياري پارامترهاي بازدارنده ديگر، بهترین روش تخریب پوسته به كارگيري واترجت تشخیص داده شد. اين قضيه به ويژه از نظر توجه به شرايط مسلح بودن پوسته بتني سرريز از اهميت ویژه­ ای برخوردار بود.  در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۴ دستگاه­های تخریب شامل ربات و سیستم خاص تخریب سرریز در محل کارگاه آماده گردید و با حضور نمایندگان شرکت آکواجت و نمایندگان کارفرما و مشاور ومتخصصان شرکت تکنیک تست های اولیه با موفقیت انجام شد. این موفقیت را به تمام پرسنل پر تلاش تکنیک تبریک می گوییم.